Inschrijven nieuwsbrief

Klik om in te schrijven


catchme refresh

Winkelmand

VirtueMart
Uw mandje is momenteel leeg.

Zoeken

Home Bijbelstudies Bijbelstudie Avonden Bijbelstudies online beluisteren Bijbelstudie download overzicht

Nieuw toegevoegde Bijbelstudies

Bijbelstudie download overzicht

De Open Bijbelstudies zijn (gratis) te downloaden.

De nieuwste nummers staan onderaan in de lijst!

Uiteraard verschilt de audiokwaliteit van die op cd (CD's verkrijgbaar in onze webwinkel) en worden recente studies op een later tijdstip online aangeboden.
De online beschikbare studies staan hieronder in een genummerde lijst (klik hieronder op "lees meer" als u de lijst nog niet ziet).
De eerste drie studies vormen een serie van "grondleggende" studies die het fundament van de stichting InPerspectief blootleggen.
De laatst toegevoegde studies vindt u onderaan de lijst, met de aanduiding NIEUW

De audio-files zijn vrijwel allemaal in het formaat .mp3 te downloaden en te beluisteren met de Windows Media Player.
Dowloaden gaat via de een klik op de datum (rechterkolom) en "opslaan als". 

Wilt u meer horen? Kijkt u dan op onze bestellijst voor cd's en kom onze gratis Open Bijbelstudie Avonden bezoeken!

 

1- Israël op de schroothoop?

Wat kun je leren van Israël over het karakter van God? Waarom koos God Israël uit? Is het mislukt? Is God nog steeds trouw aan Israël? Hoe kunnen we door Israël God beter leren kennen? Dit en andere belangrijke vragen komen in deze bijbelstudie aan bod.

2- Wil de echte God opstaan...

In christelijke kringen komen verschillende Godsbeelden voor, die allemaal gebaseerd zijn op 'eigen' bijbelteksten. Je hebt het Calvinistische godsbeeld dat zich vooral richt op de almacht van God en Zijn verkiezend voornemen. Het Arminiaanse godsbeeld legt de nadruk op Gods liefde voor alle mensen en Zijn wil om iedereen te behouden. Maar… als God echt ieder mens wil behouden én Hij is almachtig in Zijn wil, hoe kunnen mensen dan voor altijd verloren gaan?? Dit lijkt niet met elkaar te kloppen! In deze studie wordt het op een rijtje en in perspectief gezet.

12 november 2004

3- Ontdekking van een geheimenis

Evangelie betekent ‘goed nieuws’. Maar hoe kun je daar blij mee zijn als het om een geheimenis gaat, dat eeuwenlang verborgen is gebleven? Paulus was de eerste die dat goede nieuws te horen kreeg – notabene uit de mond van de Here Jezus Zelf. Hij kreeg de specifieke opdracht om dit evangelie aan de heidenen te verkondigen. En dat is nog steeds Goed Nieuws!

26 november 2004

4 – 'Is God hardhorend?'

We worden vanuit de bijbel aangespoord om te bidden. Maar wat is het nut van bidden? Krijgen we waar we om vragen? Hij weet toch al wat we willen vragen? Bidden blijkt vooral danken te zijn en dat hebben we meer nodig dan we denken!

17 maart 2005

Powerpoint

5 – 'Genade is dodelijk!'

Genade is om niet, zo stelt de bijbel. Dat houdt in: géén ruimte voor doe-het zelvers als het om geloven gaat. En dat is lastig. We zijn er immers mee opgevoed: "voor wat, hoort wat". Maar de bijbel maakt duidelijk dat bij God er niets tegenover kán staan van onze kant. Het is puur genade, "opdat niemand zou roemen". Is genade dan zo goedkoop? Nee, het heeft immers onze Heer Jezus Christus het leven gekost. Genade is dodelijk, dodelijk voor onze vrees dat we tekort zouden schieten...

6 april 2005

Powerpoint

6 – 'God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig!'

De bijbel is helder: God is liefde. Maar...denken we dan vaak; Hij is toch ook rechtvaardig?! Alsof er een tegenstelling bestaat en God eigenlijk twee kanten heeft. God is dan wel liefde voor wie Hem liefhebben, maar rechtvaardig voor diegenen die Hem niet zien zitten? En rechtvaardig is dan zoiets als justitie die misdadigers wel móet straffen. Maar dan kennen we het bijbelse begrip rechtvaardigheid nog niet! Een rechtvaardige in de bijbel is iemand die meer doet dan het gewone, zelfs meer dan hij heeft beloofd. Vandaar dat David na zijn zonde een beroep doet op God's rechtvaardigheid. Paulus stelt zelfs dat uit het evangelie Gods rechtvaardigheid blijkt, terwijl u en ik toch woorden als "genade" of "liefde" op die plaats hadden ingevuld...

28 april 2005

Bijbehorende powerpoint

7 - Flevo 2006: Forever Young

flevo 2006
powerpoint

8- Tussen hoop en vrees; de bijbel over het oordeel

God's oordeel heeft een doel, namelijk redding! Een nooit ophoudende straf mist ieder doel en is daarmee een zeer onbijbelse gedachte. Eeuwige oordelen in de bijbel kennen een einde, namelijk als God tot zijn doel gekomen is. De bijbel geeft hier duidelijke voorbeelden van zoals het eeuwig oordeel over Sodom en Gomorra. Hét eeuwig oordeel is verschrikkelijk maar dus niet zonder hoop. God komt tot zijn doel met een ieder van ons: opdat alle knie zich zal buigen en van harte belijden God is Heer.

 

20 mei 2005

 

9 - Eeuwig is niet voor altijd

Een belangrijke sleutel tot het verstaan van het plan van God blijken de bijbelse begrippen olam en aioon te zijn. Vaak door eeuwigheid vertaald in onze NBV-vertaling en door velen verstaan als “altijd durend” of “zonder begin en eind”. De Bijbel spreekt echter van eeuwigheden en blijkt lange tijdsperiode met een begin en een eind aan te duiden. Bijzonder om te ontdekken dat ook het bijvoeglijk naamwoord aionisch (eeuwig) daarmee geen “eindeloos” betekent, maar betrekking heeft op de aioon; de eeuw betreffend. En dan komen natuurlijk de vragen: welke aionen zijn er dan in Gods Plan en wat betekent dan eeuwige straf en eeuwig leven?

16 september 2005

Powerpoint

10 – 'De tweede dood, eindpunt of doorstart?'

We komen de tweede dood tegen in Openbaring 20, 21 en 22. Ook wel de poel van vuur en zwavel genoemd en schrikbeeld in de voorstellingen, die schrijvers en schilders ons hebben gegeven. Na de eerste dood en de (tweede) opstanding spreekt de Bijbel over het gericht voor de grote witte troon, waarbij een ieder die niet in het boek van het leven blijkt te staan in de poel van vuur en zwavel wordt gegooid. Het definitieve einde? Pijniging voor altijd en altijd? Een goede tip om de Bijbel te verstaan is: altijd doorlezen na een oordeel. Gods genade blijkt juist ook uit Zijn oordelen en gerichten! Dan klinkt de stem van Hem die op de troon zit en zegt: "zie ik maak (tegenwoordige tijd!) alles nieuw"!

21 oktober 2005

Powerpoint

11- De rode draad in de Bijbel: van schepping tot herschepping (deel 1)

Wat is nu Gods grote Plan met de mens en zijn wereld? Beginnend bij de schepping komen de vragen al direct. Waarom heeft Hij, die vanaf het begin het einde overziet, de boom van de kennis van goed en kwaad in de hof gezet? Het was toch geen verrassing voor God dat het mis zou lopen met Eva en Adam? Wat had God daarmee voor, wat is Zijn doel? En is Zijn doel mislukt met de intrede van zonde en dood? Zit God nu op plan B om met Jezus nog te redden wat er te redden valt van plan A? Het boek Genesis bevat al veel antwoorden en de echte ontknoping is de herschepping waar deze serie Bijbelstudies over gaan: deel 2 volgt.....

17 november 2005

Powerpoint

12- De rode draad in de Bijbel; deel 2

16 december 2005
Powerpoint

13- Jezus: alles of (n)iets?

In Kolossenzen 1 wordt uit de doeken gedaan wie Jezus nu eigenlijk is. Hij wordt het beeld van God genoemd en de invloed van Jezus in de schepping blijkt formidabel. Maar wat betekent het dat God door het bloed van Jezus alles met Zich verzoent? Wat is verzoening dan precies en is Jezus missie hier op aarde wel gelukt? Er gaan toch immers mensen verloren!? Heeft Jezus nu alles gered of een beetje?

11 februari 2006 (1)

deel 2

Powerpoint

14- Jacob heb Ik liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat; uitverkiezing?

Hoe werkt het verkiezende voornemen van God? Houdt God van de ene mens, maar haat Hij de andere? Heeft Hij de één van te voren bestemd om voor altijd bij Hem te zijn,
maar een ander om voor altijd verloren te gaan? Volgens Romeinen 9 hangt het niet van je wil of werken af, maar van God die Zich ontfermt. Laat God het dan uiteindelijk niet over aan jouw (vrije?) wil of je wel of niet in Hem wil geloven? En ontfermt God Zich daarbij wel over de één en niet over de ander? Paulus herkent de verontwaardiging: is dit niet erg onrechtvaardig van God? Wat heeft Hij dan nog aan te merken?!

17 maart 2006

powerpoint

15- Wordt het nog pasen voor Judas?

Tijdens het pesachmaal, vlak voor zijn sterven, verzekerde Jezus de discipelen: “één van jullie zal mij uitleveren.” En Judas vroeg nog: “Ik ben het toch niet, rabbi?”. Toch wel, zo bleek. Toen Judas echter zag dat Jezus ter dood veroordeeld werd, kreeg hij spijt, smeet z’n verdiende dertig zilverstukken de tempel in en verhing zich. Nog vóór Jezus verzoenend lijden en sterven was volbracht! Daarmee ging een schriftwoord van de profeet Jeremia exact in vervulling. Maar waarom? Had Judas niet, net als Petrus, vergeving kunnen ontvangen na de opstanding? Is Pasen aan Judas voorbijgegaan? En is Judas daarmee terecht het symbool van de eeuwig verdoemden zoals hij gedurende de hele kerkgeschiedenis is afgebeeld?

28 april 2006

powerpoint

16- Het offer van Izaak lezing

door dr. K. D. Goverts

In de laatste twee bijbelstudieavonden van de voorjaarsreeks 2006 worstelen met het al of niet plaatsvervangend offer. Wil onze God bloed zien? Gaat het Hem om genoegdoening? Of is er een andere lijn die we kunnen leren uit de Joodse traditie? De eerste lezing is van dr. Klaas D. Goverts over het offer van Izaäk. In dit verhaal van Genesis 22 ontdekken we een parallel met de weg van het lijden en sterven van onze Heer. De toewijding van Izaak blijkt een kernpunt in de parallel. Niet in de zin dat God zegt: Ik wil een offer hebben, maar in de zin van: Hij heeft gehoor gegeven tot in de dood. Zoals de ram (het rammetje = beeld van Christus in Openbaring) de onderste plaats
heeft ingenomen en alles opheft naar God.

18 mei 2006

17- Het offer van Jezus: verzoening door voldoening??

In studie nr. 16 (het offer van Izaäk) hebben we al de voorafschaduwing van Het Offer gezien. Toen is al duidelijk geworden dat onze God geen offer wil in de zin van "er moet bloed vloeien", maar volkomen toewijding zoekt tot over de laatste grens. Net als het lam waar God in voorzag bij Izaak, nam Jezus de onderste plaats in. Zo heft Zijn offer alles, de hele kosmos, op naar Zijn Vader. Maar wat dan met God's gerechtigheid? De zonde kon toch niet ongestraft blijven? Er moet toch genoegdoening aan God geschieden?!
Jezus betaalde toch onze schuld aan het kruis, zodat God weer verzoend zou zijn en wij tot Hem mogen komen als we maar geloven in Zijn Zoon?

16 juni 2006

powerpoint

18- Hemel of Hel, geloof speelt geen rol?
Over de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus.

6 oktober 2006

powerpoint

19- Tijd voor een feestje: geween en tandengeknars.

Over de bruilofstgelijkenissen van Jezus.

24 november 2006

powerpoint

20- De eeuwige scheiding: schaap of bok.

Over de gelijkenis van de schapen en de bokken.

8 december 2006

powerpoint

21- Feest! Gods heilsplan in de Bijbelse feesten

studiedag 17 februari 2007

deel 1 deel 2

powerpoint

22 - Poerimfeest: God is verborgen

Waar is de Heer in deze tijd? Waarom grijpt Hij niet in? Omdat Hij zich verborgen houdt! Poerim komt van het Hebreeuwse woord voor ‘loten’. Daarom wordt dit feest ook wel het Lotenfeest genoemd. Het is ingesteld door koningin Esther om te vieren dat het Joodse volk is ontkomen aan de grote jodenhater Haman. Het wonderlijke is dat in het bijbelboek van Esther de naam van God niet één keer voorkomt. God is letterlijk verborgen. Het lijkt of het noodlot je toekomst bepaalt. Je hebt mazzel of pech. Maar toch is God op de een of andere manier de verborgen aanwezige. De vraag naar de Godsverduistering staat in deze studie centraal. Daarnaast kijken we naar de hedendaagse viering van dit indrukwekkende bijbels-joodse feest.

16 maart 2007

powerpoint

 

23-  Pesach: God wil bloed zien?

Pesach is het feest van de bevrijding uit de slavernij. Door het bloed van het lam gaat God voorbij aan de huizen van de Israëlieten, maar de Egyptenaren moeten het ontgelden.
Wat betekent deze geschiedenis en hoe wijst het vooruit naar Het offer van onze Here Jezus? Moet er een slachtoffer zijn om de toorn van God af te wenden? Geen vergeving zonder bloedstorting? Maar het offer van de Here Jezus was toch juist een bewijs van Gods liefde? Vele vragen die Pesach met ons Pasen verbinden. Luister naar deze studie om in de Schrift antwoorden te vinden.

13 april 2007

24- Pinksteren: God begint, wie volgt?

Ds. Fred Blokhuis (NGK ) over het wezen van het Pinksterfeest

De Here Jezus is opgestaan! De dag na de sabbat, op het feest van de eerstelingsgarve (gersteoogst), stond de Here als Eersteling uit de doden op. Vijftig dagen later worden de eerstelingen uit Gods volk binnengehaald; pinksterfeest. Pinksteren is het voorspel op de openbaring van Gods koninkrijk, op de grote en doorluchtige dag des Heren. Het spreekt van de hooggespannen verwachting in die dagen van Handelingen: Israël zou zich bekeren tot de opgestane Heiland en het beloofde herstel zou aanvangen met de wederkomst van de Messias. Op die pinksterdag werden 3000 Joden en Jodengenoten geoogst, als voorlopers van de grote oogst van Gods volk. Was dat het begin van de kerk? Er was nog geen sprake van heidenen, nog niet van een afwijzen van de Messias door het Joodse volk, nog niet van de roeping van Paulus om de Verborgenheid te openbaren... God is begonnen met binnenhalen, wie volgen er nog allemaal?

11 mei 2007

25 - Eindtijd-verlossingstijd.

In het jaar 1000 dachten veel mensen dat het einde der tijden aangebroken was. In het jaar 2000 waren er opnieuw groepen mensen die dachten dat het nu zover was. Sommigen trokken zich terug op een berg om te wachten. Hoe zit het nu echt? Zegt de Bijbel iets over de eindtijd? Wat bedoelen we eigenlijk met ‘de eindtijd’? En wat heeft de eindtijd te maken met het grote heilsplan van God? Leven we nu in de eindtijd? Zijn wij de laatste generatie? Heeft Israël wat te maken met de eindtijd? Alles rondom de eindtijd klinkt dreigend. Maar is de eindtijd eigenlijk wel zo negatief als veel christenen denken? Komt de antichrist al in beeld? Heel veel vragen. In deze studie krijgt u antwoorden vanuit de Bijbel.

8 juni 2007

powerpoint

27 - Simchat Thora. Vreugde der wet.

dr. K. D. Goverts over wat de thora voor ons betekent

Simchat Torah: dat is de Vreugde der Wet. Maar is dat wel denkbaar? Het lijkt of die twee woorden elkaar tegenspreken, elkaar uitsluiten. Of je hebt de wet of je hebt vreugde, maar allebei samen, dat gaat niet. Is vreugde der wet dan iets wat specifiek hoort bij het joodse denken? Kunnen wij daar als christenen ook wat mee? Of moeten wij zeggen: sinds Paulus (of sinds Jezus) is dit een achterhaald concept? De wet immers leert ons de zonde kennen en daar wordt een mens toch niet blij van. De wet is toch geen bron van vreugde, de wet is alleen maar een zwaar juk, dat niemand kan dragen? In deze studie krijgt u inzichten van dr. Klaas Goverts en komt u tot verrassende ontdekkingen!

18 oktober 2007

deel 1

deel 2

28 - Soekot (loofhuttenfeest). Er kan nog meer bij...

Het meest vrolijke feest in de Bijbel. De oogst is binnen, je kunt relaxed en dankbaar terugkijken. Tegelijkertijd denken Israëlieten tijdens dit feest terug aan de veertigjarige woestijnreis. Daarom leven ze tijdens de week van het feest in gammele hutjes. Dit Bijbelse feest geeft een fantastisch inzicht in het profetische heilshandelen van God: alle volken komen binnen, de complete oogst. Zie je het al voor je: Jezus voorop (samen met zijn volgelingen), daarnaast het herstelde Israël en daarachter schuiven de volkeren één voor één aan. Als de rij compleet is begint de meest uitbundige reidans aller tijden.

23 november 2007

29 - Chanoeka, het lichtjesfeest

Bevrijding en vernieuwing, twee basiselementen in het bijbelse denken staan centraal in het Joodse Chanoekafeest. In dit feest vieren de Joden dat de Tempel opnieuw werd ingewijd (inwijding = chanoeka). De tempel was ontwijd door de Syrische bezetting van Israël. Er stonden afgodsbeelden in de tempel die moesten worden aanbeden. Onder leiding van Judas de Makkabeeër (bijnaam ‘de strijdhamer’) weten de Joden zich vrij te vechten. Ook Jezus vierde dit feest! In deze lezing kijken we kort naar de historische achtergronden van Chanoeka. Daarnaast staan we uitgebreid stil bij wat dit feest ons leert over Jezus als het licht van de wereld.

14 december 2007

31 – Een fantastisch faillissement. (Romeinen 1 t/m 3)

In Romeinen hoofdstuk 1 t/m 4 legt Paulus een basis voor een goed begrip van de vele samenhangende thema's die nog zullen volgen in volgende hoofdstukken van Romeinen zoals 'genade', 'rechtvaardiging', 'geloof', enz.  Om de lijn goed te kunnen volgen is het belangrijk om die eerste hoofdstukken goed te verstaan. Wat betekent het bijvoorbeeld dat in het evangelie de gerechtigheid van God openbaar wordt? Je zou toch juist verwachten dat de genade van God daarin openbaar wordt? Wat houdt die gerechtigheid in en waarom die nadruk dat er zelfs niet één mens rechtvaardig is? Het lijkt wel of de mens totaal failliet verklaard wordt; zowel de Jood als de Griek. En wat heeft de gerechtigheid van God met het failliet (de dood) van Jezus te maken?

15 februari 2008

32- De Doorstart van de Mens(heid) (Romeinen 4 t/m 8)

Nadat Paulus in Romeinen 1 t/m 4 het fantastisch faillissement van de mens uit de doeken heeft gedaan, komt hij in Romeinen 5 t/m 8 op de fundamentele uiteenzetting van Gods werk: de doorstart van De Mens en daarmee de mensheid. De doorstart gaat over het grote plaatje. Niet (alleen) over de individuele gelovige en zijn/haar ticket naar de hemel, maar over de universele redding van al het geschapene in de Eerstgeborene van de nieuwe schepping. Adam en Jezus, zonde en dood, schepping en herschepping: was er sprake van voorbedachte rade?

14 maart 2008

33 - Israël in het vernieuwde bedrijf (Romeinen 9 t/m 11)

Na het faillissement van de mens en de doorstart van de Mensheid die God in Christus geeft, komt in Romeinen 9 tot 11 een lastige vraag naar voren: Hoe zit het nu met het ongelovig Israël? Nu er na de doorstart sprake is van een vernieuwd bedrijf met een andere huishouding, lijkt de rol van Israël uitgespeeld. Afgedaan, niet meer nodig.
God heeft immers een ander volk uit de heidenen voor ogen!? Wij, de gelovigen in Christus, zijn nu de uitverkorenen; zo werkt nu toch eenmaal uitverkiezing volgens Romeinen 9? Maar is dat zo? Hoe zit het met Israël in Gods gedachten? En hoe zal het gaan met Israël en de wereld in Zijn plan? Vragen die Paulus beantwoordt in Romeinen 10 en 11. Wim Hoogendijk is dieper ingaan op uitverkiezing en Gods plan met Zijn volken wat dit zegt over God zelf!

18 april 2008

34 – De Metamorfose; God verandert mensen

Hoe werkt aantrekkelijk christen-zijn? Paulus heeft Romeinen 1 tot en met 11 nodig om tot dit punt te kunnen komen in Romeinen 12. Gód verandert mensen in de vernieuwing van hun denken. Dat gaat veel verder dan leven uit dankbaarheid in de (traditionele) drieluik van: ellende (hoofdstuk 1-3), verlossing (hoofdstuk 4-8) en dankbaarheid (hoofdstuk 12 en verder). Paulus heeft de lijn van Gods plan laten zien: het universele failliet van de mens(heid), de doorstart van De Mens en de rollen van Israël en de heidenen in deze tussentijd. Hij spreekt tenslotte van het geheimenis dat God zich over allen zal ontfermen en breekt uit in een lofgezang aan het eind van hoofdstuk 11:
"omdat uit Hem en door Hem en tot Hem alle dingen zijn!". Wat is nu de uitwerking van dit geheimenis in je leven? Waar roept Paulus tot op als je dit perspectief op de redding van alle mensen mag zien? Valt dan de noodzaak van evangeliseren weg? Loop je dan het risico om een luie christen te worden omdat immers alles toch wel goed komt? Als je dat denkt, dan heb je nog niet veel begrepen van Gods liefde: hoog tijd voor de vernieuwing van je denken!
Een bijzondere studie van Peter Hoogendijk.

16 mei 2008

35 – (over)Leven in de eindtijd: Thema van de IP studiedag 2008

Letten op de tekenen van de tijd...
In wat voor tijd leven we? Is de zogenaamde "eindtijd" al aangebroken? Hoe zit het met Israël? Wanneer komt Jezus (eindelijk) terug? En hoe gaat het verder na de komst van Jezus? Op deze en andere actuele vragen is Wim Hoogendijk op deze studiedag ingegaan. Hierbij zijn we nagegaan wat de Bijbel te zeggen heeft over de tijd waarin wij nu leven. Met elkaar willen we dichter komen bij het hart van God, dat klopt voor iedere nakomeling van Adam en Eva.

7 juni 2008

36 – Wim Hoogendijk gaat naar de hel

Het debat over hemel en hel op het Flevofestival heeft in christelijk Nederland veel losgemaakt. Van onverwachte steunbetuigingen tot ernstige waarschuwingen dat dit een pad is dat juist leidt tot de hel! Wim neemt de handschoen tijdens deze studieavond op en gaat met u naar de hel en terug. Wat zegt de Bijbel nu eigenlijk precies over de hel? Kortom: wat moet je je (in hemelsnaam!) voorstellen bij de hel? Figuurlijk gesproken natuurlijk. Wie komen daar en voor hoe lang? Allemaal vragen die tijdens deze spannende avond aan bod zijn gekomen.

26 september 2008

vragen

37 – Mijn geliefde wil écht niet geloven, wat doet God?

Wat doet God met mensen die écht niet willen geloven? Die niets van Hem moeten weten, ook niet op het sterfbed? De theologische antwoorden op deze vraag lijken helder:
deze mensen zullen voor eeuwig van Hem gescheiden blijven. God dwingt immers niemand, Hij wenst liefde en gehoorzaamheid uit vrije wil. Maar is dat ook het Bijbelse antwoord? En zo ja, spreekt de Bijbel dan ook over de enorme pijn die dit besef met zich mee brengt? Met name als theologie praktijk wordt en "die mensen" je geliefde, je zoon, je dochter, je ouders zijn? Hoe ga je om met jouw redding uit genade aan de ene kant en hun verlorenheid uit onwil aan de andere kant? En hoe zit dat nou met onze persoonlijke verantwoordelijkheid? Hangt het van onze keuze af of we gered worden of niet? Respecteert God onze ‘vrije wil’? Hebben we trouwens wel echt ‘een vrije wil’?
Moeilijke vragen op het scherpst van de snede.

31 oktober 2008

38 – Wedergeboorte

dr. Klaas Goverts

Op het moment dat een baby uit de baarmoeder komt, dan zeggen we: er is een kind geboren. Een duidelijk aanwijsbaar moment in ons leven en iets dat we jaarlijks vieren met een verjaardag. Maar hoe zit dat dan met onze wedergeboorte? Wanneer is je moment van wedergeboorte? Wat bedoelt de Bijbel precies met wedergeboorte? Is dat nu al als je in dit leven tot geloof komt of pas na je dood bij je opstanding? Een ander belangrijk punt: is wedergeboorte een voorwaarde voor redding? Is het alleen voor de Jood, is het voor de individuele gelovige of wordt de hele wereld wedergeboren? En is Jezus dan ook wedergeboren? U merkt wel: hier is een specialist nodig om deze vragen te beantwoorden!
En die hebben we dan ook uitgenodigd om samen met u de Bijbel te openen en vanuit het Hebreeuws denken een beter inzicht te krijgen in dit moeilijke onderwerp.

deel 1

deel 2

39 - Leert Openbaring de verzoening van alle mensen?

De titel zegt genoeg...

12 december 2008

40 – Wat is het Evangelie?

Wat is volgens de Bijbel nu eigenlijk het evangelie?
Is dat de mogelijkheid tot redding omdat de Here Jezus dat mogelijk heeft gemaakt? Is het evangelie een aanbod? Hoe zou u het evangelie samenvatten tot de kern en aan uw buurman vertellen? Paulus verwijst het evangelie dat de Galaten te horen hebben gekregen tot het rijk der fabelen. Hij vertelt onomwonden wat het evangelie in de kern is. Benieuwd wat het perspectief op de redding van alle mensen te maken heeft met de kern van het evangelie? Luister naar deze studie!

23 januari 2009

41 – Evangelisatie

Evangelisatie lijkt een sluitpost van de christelijke gemeente. Na 2000 jaar christendom worden er zelfs cursussen gegeven over: wat is evangelisatie? Of: hoe vertel ik het mijn buurman. Wanneer heeft u voor het laatst het evangelie uitgelegd aan een andersdenkende? Hoe kan het toch dat het maar niet lijkt te lukken?

13 februari 2009

42 – Studiedag 2009: ALS GOD LIEFDE IS

dr. Klaas Goverts en Wim Hoogendijk

Het thema van de jaarlijkse studiedag is dit keer: "Als God liefde is......". Centraal staan de grote vragen over het waarom van het lijden, de pijn, de dood en het kwaad.
Als God liefde is, waarom kan dan het kwaad bestaan? Als God liefde is, waarom lijden Zijn schepselen dan pijn? Als God liefde is, waarom is er dan dood en zonde? Waarom is dan de wereld zoals deze is?

Deel 1

Deel 2

Deel 3

43 – Heiliging voor dummy's: zondigen zonder schuldgevoel

Hoe leef je een ‘heilig’ leven? Wat bedoelen we met ‘heiliging’? Waarom voelen zoveel christenen zich voortdurend schuldig? Wat bedoelen we eigenlijk met ‘zondigen’?  Hoe word je verlost van je schuldgevoel? Waarom voelt Jezus zich in een kroeg meer op zijn gemak dan in een kerk? Over deze vragen en meer gaat het in deze studie.

17 april 2009

vragen

44 - Zin en onzin over het Duizenjarig Rijk

In de loop van de geschiedenis is er al veel over gespeculeerd: het Duizendjarig (Vrede)Rijk. Volgens sommigen heeft het Rijk al plaatsgevonden, volgens anderen leven we er nu midden in. Weer anderen menen dat het nog moet komen. Hoe zit het nu in het Bijbelse denken over het Duizendjarige Rijk? Wat is het? Is het hetzelfde als het Vrederijk, Gods koninkrijk op aarde? En wanneer gaat het beginnen of leven we er al midden in? We willen met elkaar iets proeven van het overweldigende plan van God met deze planeet die Aarde heet.

15 mei 2009

45 - Bidden werkt?

Bidden: een heel breed onderwerp. Maar de titel perkt het al direct in: werkt bidden? Wat heb je eigenlijk aan bidden? Waarom wordt het ene gebed wel verhoord en het andere niet? Luistert God trouwens ook naar gebeden van andersdenkenden? En hoe wordt er trouwens binnen het Joodse denken tegen gebed aangekeken? Op deze en andere vragen (beluister ook de vragen!) gaat Wim Hoogendijk in.

11 september 2009

vragen

46,47 - De bruid van God

dr. Klaas Goverts

De Here God heeft van begin af aan een Bruid willen hebben. Een oud lied zegt: "Om haar als Bruid te werven, kwam Hij ten hemel af". Hoe gaan Bruidegom en Bruid met elkaar om? Wat doet de Bruidegom als de Bruid ontrouw is? Van hieruit komen we op de aspecten vergelden en vergeven. Als God vergeeft, hoe doet Hij dat? Wil Hij bloed zien?
Zonder bloedstorting is er geen vergeving, staat er immers? Wat is vergeven dan en wat is vergelden? Welke weg gaat de Bruidegom, en wat kunnen we daarover ontdekken,
met name vanuit de gedachten van Hosea? Is de relatie tussen God en mens toch altijd weer aan voorwaarden gebonden?

deel 1

deel 2

48 - Oliecrisis

Over de bekende gelijkenis van Jezus: de wijze en de dwaze maagden.

11 december 2009

49 - Worden alle mensen behouden?

De basics van het Evangelisch universalisme in één studie...
Hoe wordt er nu in de Bijbel gesproken over redding en verloren gaan? Het lijkt toch duidelijk: Wie in Jezus geloof wordt gered, wie niet in hem gelooft gaat verloren (Joh.3:16). Hoe kan je dan beweren dat alle mensen gered/behouden worden? Toch durft Wim Hoogendijk vanuit de Bijbel te beweren dat uiteindelijk alle mensen zullen worden gered en wel door Jezus Messias. Nieuwsgierig geworden, of juist vol met vragen? Luister naar deze studie! Beluister vooral ook de vragen.

22 januari 2010

vragen

50 - Israel en de beloften van God

Israël betekent 'strijder Gods'. Is Israël nog steeds het volk van God in onze tijd? Of is de kerk in haar plaats gekomen? Hoe zit het dan met de beloften aan Israël? Na 2000 jaar kerkgeschiedenis hebben we als kerk flink wat boter op het hoofd waar het gaat om Israël. In deze studie wordt ingegaan op die geschiedenis en enkele joodse reacties daarop. Heel bijzonder is het verband tussen het eeuwenoude theologische dogma van een eindeloze straf en de "geestelijk Israël-visie" van de westerse kerk.

12 februari 2010

vragen

51 - Het grote geheim...

Op deze studieavond willen we met name inzomen op een onthutsend Bijbelgedeelte. Een berucht/beroemd hoofdstuk uit de brief die Paulus schreef aan de Romeinen.
Het gaat hier over hoofdstuk 5. De inhoud van dit hoofdstuk zet de traditionele theologie zoals u die heeft gehoord in de kerk of in de evangelie gemeente volledig op zijn kop.

12 maart 2010

vragen

Omegaweekend 2010

52 - De Toegevoegde Waarde van de mens

53 - Heimwee: waar is Vader?

54 - Connection

P.S. studie van Evert Jan Ouweneel is alleen op CD verkrijgbaar.
Te bestellen in onze webshop.

52-Toegevoegde waarde

53-Heimwee

54-Connection

55 - De Emmaüsgangers

dr. Klaas Goverts

Wie zou niet die Bijbelstudie van Jezus zelf aan de Emmaüsgangers hebben willen horen? Jezus die Zijn eigen lijden, dood en opstanding vanuit de Schriften uitlegt! "En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en [alzo] in Zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem [geschreven] was." Lk 24: 25

Ga mee op die tocht tussen Jeruzalem en Emmaüs. Wat staat van Mozes af over Jezus geschreven? En hoe maakt dat zo duidelijk dat de Christus wel móest lijden om alzo in Zijn heerlijkheid in te gaan? Wat betekent dat laatste eigenlijk; wat is die heerlijkheid?

27 mei 2010 deel 1

deel 2

56 - Abraham versus Augustinus - Bonda special (1)

Een serie bijbelstudies over het bijzondere boek van Jan Bonda. "Het ene doel van God" opent met een stuk kerkgeschiedenis. Kerkvader Augustinus heeft ons met zijn dubbele predestinatieleer een stuk berusting geleerd tov de mensen die voor eeuwig verloren gaan. Maar Bonda wijzt op Abraham en Mozes die op de bres gingen staan voor mensen die God voor eeuwig wilde verdoemen.

8 oktober 2010

vragen

57 - De leer van de eeuwige straf; een pastorale spagaat? - Bonda special (2)

Ds. Fred Blokhuis (NGK/ CGK Nieuwegein) naar aanleiding van Bonda's boek "Het ene doel van God; een antwoord op de leer van de eeuwige straf".

De leer van de eeuwige straf laat je niet met rust. Het werpt de vraag op: hoe is God? Onze geloofstraditie leert dat er geen gegronde hoop is voor hen die zijn gestorven zonder hun heil te zoeken bij Jezus Christus. We hebben zelfs te berusten in hun lot, volgens diezelfde traditie, omdat God het zo beschikt heeft. En die traditie wil hierin niets anders zeggen dan wat de Bijbel zelf zegt. Maar welke troost biedt de Schrift dan aan hen die hun ongelovige geliefde hebben moeten begraven? Hoe is God voor hen? Bij Paulus herkennen we die grote smart en voortdurend hartzeer over zijn ongelovige Joodse broeders. Maar bij hem vinden we géén berusting! Zijn we in onze geloofstraditie misschien iets kwijtgeraakt? Iets van de hoop waar de gelovigen van het Nieuwe Testament bij leefden? Luister naar ds. Fred Blokhuis voor een bijbels antwoord. Een antwoord dat leidt tot een in de Schrift gegronde hoop voor de wereld- hoop voor de levenden én de doden.

11 november 2010

vragenronde

 

58 - Samen in de naam van Jezus; Israël en de gemeente - Bonda special (3)

In zijn boek "Het ene doel van God" komt ds. Jan Bonda tot de conclusie dat "...één gemeente uit Joden en heidenen - daar is het wachten op in de voortgang van Gods voornemen met deze wereld".  Paulus werkte met man en macht aan een gemeente die én uit Joden én uit heidenen bestond. Nu was het niet zo dat in elke plaatselijke gemeente persé Joden aanwezig moesten zijn, maar wel hamerde Paulus op verbondenheid met de Joodse gemeente in Jeruzalem. De gelovigen uit de heidenen moesten vooral weten dat ze geroepen waren tot verbondenheid met Jeruzalem. Wat is in deze tijd de gemeente die God voor ogen heeft? Wat is onze verbondenheid met Jeruzalem?
En welke (toekomstige) rol speelt Gods verbondsvolk Israël in Zijn heilsplan?

Wim Hoogendijk gaat in op de universalistische grondlijn in Bonda's boek: in Gods trouw aan Israël blijkt Zijn trouw aan heel Zijn schepping. Waar echter het bijbelse zicht op Israël en haar toekomst ontbreekt, verdwijnt de hoop en de verwachting op die redding van de wereld. Want door het behoud van gans Israël zal het rijk van de Messias
aanbreken (I.P.Tabaksblat), en wat zal hun aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden (Paulus)?

10 december 2010

vragenronde

59 - Het koninkrijk van God - In Perspectief studiedag 2011

dr. Klaas Goverts en Wim Hoogendijk

Het thema van de jaarlijkse studiedag is in 2011: "Het koninkrijk van God". We willen stilstaan bij Jezus' toekomstperspectief wanneer Hij bidt "Uw koninkrijk kome..". Wat had Jezus zelf geleerd vanuit de Tenach (OT)? Wat had Hij als beeld bij het koninkrijk en wat hebben wij voor ogen? Wat komt er dan? En wanneer en waar? Wat is het doel van Gods koninkrijk?

Koninkrijk van God deel 1
(Wim Hoogendijk)

Koninkrijk van God deel 2
(Klaas Goverts)

Koninkrijk van God deel 3
(Klaas Goverts)

60 - Hemel en hel vanuit Mattheüs 25: 46.

Zaterdag 29 januari was er tijdens een radio uitzending van Andries Radio een discussie tussen dr. Jan Hoek en Wim Hoogendijk. De inzet van de discussie was de reikwijdte van de verzoening. Hierbij ging het ook om de vraag: hoe zit het met de hel? Is er een hel? Hoe lang duurt de hel? Wie komen er in de hel? Dr. Jan Hoek beargumenteerde de eindeloosheid van de hel. De belangrijkste bijbeltekst die hij in zijn argumentatie aanhaalde was Matt. 25:46. Een beruchte tekst van Jezus over eeuwig leven en eeuwige straf. Verder hield Jan Hoek een pleidooi om in de volle breedte van theologisch Nederland het onderwerp ‘hemel hel’ op de agenda te zetten voor een grondige herbezinning. Als stichting In Perspectief vinden we het heel belangrijk dat deze herbezinning er echt gaat komen. Daarom deed Wim Hoogendijk een voorzet op 18 februari op een open studieavond in Amersfoort, in het gebouw van de Evangelische Hogeschool. Tijdens de avond stond Matt. 25:46, in de brede context, centraal. Er wordt een poging ondernomen tot een grondige exegese van dit cruciale bijbelgedeelte.

18 februari 2011

vragenronde

61 - Schokkende uitspraken van Jezus (1) - aangenomen of achtergelaten?

Wim Hoogendijk over de opname: de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.

18 maart 2011

vragenronde

62 - Schokkende uitspraken van Jezus (2) - de worm die niet sterft en het vuur dat niet dooft

Andries Visser houdt ons voor dat wij, op onze beurt, geen heilig huisje moeten maken van 'het uiteindelijk behoud van alle mensen'. Zo is de oordeelstekst uit Jesaja over de worm die niet sterft en het vuur dat niet dooft uiterst serieus en bepaalt ons enerzijds bij het geduld van God en anderzijds bij onze verantwoordelijkheid om gehoorzaamheid te leren.

8 april 2011

vragenronde

63 - Schokkende uitspraken van Jezus (3) - zij staan aan de deur en kloppen vergeefs

Wim Hoogendijk spreekt over de enge poort. Een bijzondere bijbelstudie met een geheel nieuwe interpretatie van Lukas 13: 23-30. Deze mag u niet missen!!

13 mei 2011

vragenronde

Gerechtigheid en Oordeel

Studie C van het Omegaweekend 2008

26 oktober 2008

Het vaderhart van God

Studie A van het Omegaweekend 2008

5 oktober 2008

Extra (1): De onweerstaanbare liefde van God

Studie waarin het het boek "De onweerstaanbare liefde van God" van Thomas Talbott nader uiteengezet wordt. Een aanrader!

11 februari 2006

Powerpoint

Extra (2): Van God kom je nooit af

Een preek van Wim, gehouden in de gemeente van Zoetermeer. De toespraak handelt over de trouw van God. Uitgangspunt daarbij is het gedeelte in Romeinen 3 waarin Paulus naar voren brengt dat onze ontrouw (=ongeloof) nooit en te nimmer de trouw (=het geloof) van God teniet kan doen (Romeinen 3:3). God is trouw, d.w.z. Hij laat nooit varen de werken van Zijn handen. In de Schrift is "het geloof van God" de basis van alle heil. In de christelijke traditie is dat vervangen door het het geloof van de mens; "Het heil hangt uiteindelijk van de keuze van de mens af. " Maar het geloof van de mens is geen basis, maar (slechts) een kanaal of poort. "... door het geloof" krijgen we er déél aan. De essentie van het Evangelie is dat God onvoorwaardelijk van de mens houdt. Eén van de uitspraken die Wim doet is: van God kom je nooit af. Gods liefde blijft de mens achtervolgen. Geen oceaan te breed en geen dal te diep, om Hem daarvan te weerhouden. Laat je inhalen...

26 maart 2006

 
xxx tube